БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Списък на родовете растения включени в сайта

Азбучен списък на българските имена на родовете растения, включени в сайта:

Азмацук (Anthriscus)

Айважива (Alkanna)

Алдрованда (Aldrovanda)

Андрахне (Andrachne)

Аспурт (Carthamus)

Астродаукус (Astrodaucus)

Аубриета (Aubrieta)

Ауриния (Aurinia)

Ацинос (Acinos)

Бабини зъби (Tribulus)

Бадем (Amygdalus)

Балдаран (Chaerophyllum)

Безсмъртниче (Xeranthemum)

Белизма (Dichanthium)

Белоочица (Buglossoides)

Блатия (Lythrum)

Блатно кокиче (Leucojum)

Блатняк (Caltha)

Бодливка (Echinaria)

Божур (Paeonia)

Бор (Pinus)

Боровинка (Vaccinium)

Ботурче (Cyclamen)

Боянка (Erysimum)

Бреза (Betula)

Брей (Tamus)

Бръшлян (Hedera)

Бряст (Ulmus)

Бударица (Galeopsis)

Бук (Fagus)

Бучиниш (Conium)

Бъз (Sambucus)

Бърдун (Asphodelus)

Бял имел (Viscum)

Бял смил (Gnaphalium)

Бял трън (Silybum)

Бясно дърво (Daphne)

Варниче (Asyneuma)

Ведрица (Fritillaria)

Вейник (Calamagrostis)

Великденче (Veronica)

Венечник (Anthericum)

Ветрогон (Eryngium)

Вечерник, Вечерниче (Hesperis)

Винче (Anchusa)

Витошки еделвайс (Antennaria)

Власатка (Festuca)

Воден габър (Ostrya)

Воден морач (Oenanthe)

Водна леща (Lemna)

Водна роза (Nymphaea)

Войничица (Descurainia)

Волски език (Phyllitis)

Вранско око (Paris)

Вратига (Tanacetum)

Връшняк (Bruckenthalia)

Вълмо (Salsola)

Върба (Salix)

Върбинка (Verbena)

Върбовка (Epilobium)

Вятърче (Jasione)

Габър (Carpinus)

Гайтанка (Melampyrum)

Гарвански лук (Ornithogalum)

Гимнадения (Gymnadenia)

Гингер (Onopordum)

Главопрашник (Cephalanthera)

Гладница (Erophila)

Глог (Crataegus)

Глушина (Vicia)

Глухарче (Taraxacum)

Гнездовка (Neottia nidus-avis)

Гологлавче (Globularia)

Горва (Cardamine)

Горицвет (Adonis)

Горска майка (Lathraea)

Горско просо (Milium)

Горчивче (Picris)

Градинска ружа (Alcea)

Грипа (Phillyrea)

Гръмотрън (Ononis)

Гърлица (Limonium)

Гъшарка (Arabis)

Двуредка (Diplotaxis)

Дебелец (Sempervivum)

Дебрянка (Sanicula)

Девесил (Heracleum)

Детелина (Trifolium)

Джулюн (Trapa)

Див зюмбюл (Hyacinthella)

Див рожков (Cercis)

Див слънчоглед (Doronicum)

Дилянка (Valeriana)

Димитровче (Aster)

Динка (Sanguisorba)

Дланокоренник (Dactylorhiza)

Драка (Paliurus)

Дремник (Epipactis)

Дрипавка (Crepis)

Дрян (Cornus)

Дъб (Quercus)

Дяволска уста (Leonurus)

Едрайант (Edraianthus)

Ежова главица (Dactylis)

Ела (Abies)

Елша (Alnus)

Енчец (Solidago)

Ериолобус (Eriolobus)

Еспарзета (Onobrychis)

Етионема (Aethionema)

Eфедра (Ephedra)

Еньовче (Galium)

Есенниче (Sternbergia)

Жаблек (Galega)

Желтак (Helianthemum)

Женска папрат (Athyrium)

Живениче (Scrophularia)

Живовляк (Plantago)

Житняк (Agropyron)

Жълт имел (Loranthus)

Жълта мъртва коприва (Lamiastrum)

Жълтина (Chrysosplenium)

Жълтица (Leontodon)

Жълтуга (Genista)

Жълтурче (Ficaria)

Зайча сянка (Asparagus)

Зайчина (Coronilla)

Зайче грозде (Asphodeline)

Залист (Ruscus)

Зановец (Cytisus)

Зарасличе (Symphytum)

Зарниче (Astrantia)

Звездан (Lotus)

Звездица (Stellaria)

Звездоглавка (Asterolinon)

Звездолен (Asterolinon)

Звъника (Hypericum)

Здравец (Geranium)

Зеле (Cabbage)

Зеленика (Rhododendron)

Зимянка (Ferulago)

Златиста папрат (Ceterach)

Златовръх (Rhodiola)

Злина (Barbarea)

Змийска трева (Goniolimon)

Змийско мляко (Chelidonium)

Зъбарче (Odontites)

Зърнастец (Frangula)

Зърника (Rhamnus)

Сребърник (Primula)

Игловръх (Alyssum)

Изсипливче (Herniaria)

Изтравниче (Asplenium)

Ирга (Amelanchier)

Какиле (Cakile)

Калина (Viburnum)

Камшик (Agrimonia)

Кандилка (Aquilegia)

Кандилниче (Ballota)

Карамфил (Dianthus)

Картъл (Nardus)

Камбанка (Campanula)

Каменоломка (Saxifraga)

Кестен (Castanea)

Ким (Carum)

Кисел трън (Berberis)

Киселиче (Oxalis)

Клен (Acer)

Клин (Astracantha)

Клинавиче (Cionura)

Клипеола (Clypeola)

Клопачка (Rhinanthus)

Кокеш (Scorzonera)

Кокиче (Galanthus)

Коленчица (Spergularia)

Командра (Comandra)

Комунига (Melilotus)

Конска подкова (Hippocrepis)

Конски кестен (Aesculus)

Конски босилек (Salvia)

Коприва (Urtica)

Копривка (Celtis)

Kоралка (Corallorhiza)

Кориандър (Coriandrum)

Котенце (Pulsatilla )

Котешка стъпка (Clinopodium )

Котонеастер (Cotoneaster)

Кошутина (Melittis)

Крайснежно звънче (Soldanella)

Крем (Lilium)

Кривица (Calepina)

Крупина (Crupina)

Круша (Pyrus)

Кръстатка (Crucianella)

Кръстец (Cruciata)

Кукувиче грозде (Muscari)

Кукуряк (Helleborus)

Кукуч (Pistacia)

Кутявка (Moehringia)

Куча лобода (Chenopodium)

Къклица (Agrostemma)

Къпина (Rubus)

Кървавиче (Bistorta)

Лаватера (Lavatera)

Лавдан (Cistus)

Лазаркиня (Asperula)

Лайка (Chamomilla)

Лайкучка (Matricaria)

Лале (Tulipa)

Лапад (Rumex)

Леймус (Leymus)

Лен (Linum)

Ленивче (Lysimachia)

Ленолист (Thesium)

Лепило (Viscaria)

Леска (Corylus)

Ливадина (Poa)

Лимодорум (Limodorum)

Липа (Tilia)

Лисича опашка (Alopecurus)

Лисичина (Corydalis)

Лопатка (Lunaria)

Лопен (Verbascum)

Лопох (Trachystemon)

Лугачка (Dipsacus)

Луда краставица (Ecbalium)

Лудо биле (Atropa)

Лук (Allium)

Луличка (Linaria)

Лунна папрат (Botrychium)

Лъжесалеп (Pseudorchis)

Лъжичина (Alliaria)

Лъжичниче (Armeria)

Люляк (Syringa)

Лютиче (Ranunculus)

Люцерна (Medicago)

Магарешки бодил (Carduus)

Мак (Papaver)

Маргаритка (Leucanthemum)

Матиола (Matthiola)

Маточина (Melissa)

Матруня (Aremonia)

Меденик (Cerinthe)

Медуница (Pulmonaria)

Мента (Mentha)

Мерендера (Merendera)

Метличина (Centaurea)

Микромерия (Micromeria)

Минзухар (Crocus)

Миризлив бурен (Sideritis)

Миризливка (Anthoxanthum)

Миризливче (Calamintha)

Мироидес (Myrrhoides)

Миск (Jurinea)

Мицелис (Mycelis)

Мишорка (Gypsophila)

Млечка (Euphorbia)

Млечник (Cicerbita)

Момкова сълза (Polygonatum)

Монезес (Moneses)

Морски копър (Crithmum)

Мошковица (Adoxa)

Мразовец (Colchicum)

Мурава (Pyrola)

Мушмула (Mespilus)

Мъдрица (Sisymbrium)

Мъжка папрат (Dryopteris)

Мъртва коприва (Lamium)

Напръстник (Digitalis)

Наумка (Cynoglossum)

Неатостема (Neatostema)

Нежит (Jovibarba)

Незабравка (Myosotis)

Нокът (Lonicera)

Обичниче (Thalictrum)

Овсига (Bromus)

Овчарска торбичка (Capsella)

Огнивче (Anagallis)

Оклоп (Androsace)

Омайниче (Geum)

Оман (Inula)

Омразниче (Onosma)

Опопанакс (Opopanax)

Орехче (Filipendula)

Отантус (Otanthus)

Офика (Sorbus)

Очиболец (Potentilla)

Паламида (Cirsium)

Папаронка (Glaucium)

Папур (Typha)

Паричка (Bellis)

Паронихия (Paronychia)

Пача трева (Polygonum)

Пачи крак (Gagea)

Пащърнак (Pastinaca)

Перуника (Iris)

Песъчар (Ammophila)

Песъчарка (Arenaria)

Петльово перо (Gladiolus)

Петлюга (Pinguicula)

Пикномон (Picnomon)

Пирей (Elymus)

Пищялка (Angelica)

Планински див магданоз (Ligusticum)

Платантера (Platanthera)

Плюскавиче (Silene)

Плюскач (Colutea)

Повет (Clematis)

Поветица (Convolvulus)

Подбел (Tussilago)

Подбелниче (Homogyne)

Подрумиче (Anthemis)

Подъбиче (Teucrium)

Попова лъжичка (Thlaspi)

Поревка (Moenchia)

Порезник (Seseli)

Пореч (Rorippa)

Превара (Scutellaria)

Пренантес (Prenanthes)

Прещип (Chamaespartium)

Прозорче (Potentilla)

Пролез (Mercurialis)

Пропадниче (Pedicularis)

Птилостемон (Ptilostemon)

Птиче грозде (Ligustrum)

Птичокрак (Ornithopus)

Плюскач (Colutea)

Пчелица (Ophrys)

Пчелник (Marrubium)

Пърчовка (Himantoglossum)

Пясъчна лилия (Pancratium)

Равнец (Achillea)

Разваленка (Parietaria)

Райграс (Lolium)

Ракитовица (Tamarix)

Ралица (Consolida)

Раменка (Anthyllis)

Ранилист (Betonica)

Резеда (Reseda)

Решетка (Carlina)

Риган (Origanum)

Рогачица (Xanthium)

Родакс (Rhodax)

Родилна трева (Cardaria)

Рожец (Cerastium)

Роза (Rosa)

Росен (Dictamnus)

Росица (Parnassia)

Росопас (Fumaria)

Ружа (Althaea)

Рунянка (Hieracium)

Рупа (Draba)

Садина (Chrysopogon)

Салата (Lactuca)

Салеп (Orchis)

Самакитка (Aconitum)

Самобайка (Glechoma)

Самогризка (Scabiosa)

Самодивска трева (Peucedanum)

Самодивско цвете (Erythronium)

Сапунче (Saponaria)

Сверция (Swertia)

Светлика (Luzula)

Сграбиче (Astragalus)

Седефче (Ruta)

Секирче (Lathyrus)

Сеноклас (Cynosurus)

Синчец (Scilla)

Серапиас (Serapias)

Синьоглавче (Succisa)

Синя жлъчка (Cichorium)

Сисон (Sison)

Скалниче (Symphyandra)

Сколимус (Scolymus)

Слабонога (Impatiens)

Слез (Malva)

Слива (Prunus)

Смин (Jasminum)

Сминдух (Trigonella)

Смокиня (Ficus)

Смрадлика (Cotinus)

Смърч (Picea)

Спиралник (Spiranthes)

Спореж (Senecio)

Срамливче (Orlaya)

Сребърник (Dryas)

Срещниче (Ajuga)

Степторамфус (Steptorhamphus)

Сърпец (Falcaria)

Съсънка (Anemone)

Твърдокласица (Sclerochloa)

Телчарка (Polygala)

Теменуга (Viola)

Тефрозерис (Tephroseris)

Тимелея(Thymelaea)

Тинтява (Gentiana)

Тинтявка (Gentianella)

Тис (Taxus)

Тлъстига (Sedum)

Тойна (Trachomitum)

Топола (Populus)

Трибел (Smyrnium)

Триния (Trinia)

Троскот (Cynodon)

Тръстика (Phragmites)

Тургениопсис (Turgeniopsis)

Тученица (Portulaca)

Тъжник (Spiraea)

Урока (Bupleurum)

Усойниче (Echium)

Устрел (Vincetoxicum)

Френско грозде (Ribes)

Фумана (Fumana)

Хвойна (Juniperus)

Хвойниче (Аrceuthobium)

Хедизарум (Hedysarum)

Хипекоум (Hypecoum)

Хорнунгия (Hornungia)

Хрущялка (Scleranthus)

Целолист (Haplophyllum)

Цинанхум (Cynanchum)

Чаровница (Circaea)

Часовниче (Erodium)

Чашкодрян (Euonymus)

Челебитка (Nigella)

Челядник (Echinops)

Чемерика (Veratrum)

Червен кантарион (Centaurium)

Червеноглавче (Knautia)

Чернокос (Telekia)

Чернушка (Nigritella)

Чинар (Platanus)

Чистец (Stachys)

Чубрица (Satureja)

Шекерче (Nonea)

Шипка (Rosa)

Шпорец (Delphinium)

Ябълка (Мalus)

Ягода (Fragaria)

Ясен (Fraxinus)English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net