БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Балур, Сорго

Sorghum

Описание и отличителни особености на род Балур

Едногодишни или многогодишни тревисти растения с едро метличесто съцветие.

Класчетата разположени по двойки, по-рядко по три или единични. От двойките класчета едното бива двуполово, приседнало, другото с дръжка и тичинкови цветове или остава недоразвито, без цветове. Всички класчета странично сплескани. Плевите им, на брой по 3, са без осили и при узряване двете по-долни стават твърди и лъскави, а третата ципеста. Плевиците ципести. Долната плевица с двуделен връх и дълъг осил, по-рядко без осил. Тичинките 3, плодникът с пересто близалце1.

В България естествено разпространен е 1 вид, а други се отглеждат, като културни растения.


Списък на видовете от род Балур, включени в сайта

Балур - Sorghum halepenseИзточници на информация

1 Маркова, М. 1979. В: Флора на Република България, том VІІ, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2024 BGflora.net