БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Върба

Salix

Описание и отличителни особености на род Върба

Дървета или храсти, рядко стелещи се дребни храстчета. Листата прости, обикновено последователно разположени. Пъпките с една покриваща люспа (при род Топола (Populus) покривните люспи са няколко). Листните петури целокрайни, назъбени или напилени, голи или влакнести с пересто или мрежесто жилкуване, често силно изпъкнало. Прилистниците постоянни или рано опадващи. Ресите (мъжки и женски) са изправени (при тополите са висящи), връхни или странични, разположени на дръжки, развиват се преди листата, едновременно с тях или по изключение малко по-късно от тях. Мъжките цветове съставени от 2-3 до 5 (12) тичинки и 1-2 нектарни жлези. Тичинките свободни, рядко повече или по-малко сраснали, с голи или влакнести дръжки, малко или неколкократно по-дълги от прицветниците. Женските цветове съставени от плодник и нектарни жлези. Плодникът от 2 плодолиста, с яйцевиден или конусовиден приседнал или с дръжка, гол или влакнест яйчник, едно стълбче (често неразвито) и 2 цели или двуразделни близълца. Плодът едногнездна, многосеменна, разпуклива на две кутийка. Семената са дребни, продълговати, с хвърчилка от сребристи власинки. Опрашват се от насекоми. Освен със семена почти всички представители на рода се размножават лесно и вегетативно - чрез вкореняване на клонки [Велчев, В. 1966. Флора на Н. Р. България, том ІII, София].

В България естествено разпространени са около 17 вида и множество хибриди между тях.

Латинското наименование на рода се произнася "саликс".


Списък на видовете от род Върба, включени в сайта

Ива - Salix caprea

Крехка върба - Salix fragilis

Лапландска върба - Salix lapponum

Мрежолистна върба - Salix reticulata

Ракита - Salix purpurea

Розмаринолистна върба - Salix rosmarinifoliaВижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2020 BGflora.net