БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Червен кантарион

Centaurium

Описание и отличителни особености на род Червен кантарион

Едногодишни до многогодишни тревисти растения. Листата са цели, срещуположно разположени, без прилистници. Цветовете петделни, събрани в рехави, по-рядко сбити, щитовидни гроздове. Чашката тръбеста, обикновено разделена на 4-5 нишковидни, остри, линейни дяла. Венчето с цилиндрична, до 1 mm тясна тръбица, розовочервено, рядко жълто или бяло, дяловете му плоски, разперени. Тичинките 4-5, прикрепени в горната част на венечната тръбица. Прашниците на тичинките линейни, завиващи се спирално след разпукване. Стълбчето нишковидно. Плодът е цилиндрична кутийка с разположени по шевовете семена. Семената многобройни, дребни.

В България естествено разпространени са 5 вида. Два вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Един вид е лечебно растение.


Списък на видовете от род Червен кантарион, включени в сайта

Червен кантарион - Centaurium erythraeaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net