БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Звездоглавка

Cephalaria

Описание и отличителни особености на род Звездоглавка

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата са срещуположно разположени. Цветовете са събрани в съцветие главичка. Чашките на цветовете са двойни, външната с 4-8 ребра; вътрешната тръбеста или дисковидна, с 4 ръба и множество зъбчета. Венчето 4-делно. Тичинките 4. Плодовете са неразпукливи, едносеменни.

Латинското наименование на рода се произнася "цефалария".

В България естествено разпространени са 5 вида.


Списък на видовете от род Звездоглавка, включени в сайта

Трансилванска звездоглавка - Cephalaria transsilvanica

Уралска звездоглавка - Cephalaria uralensisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net