БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Лугачкови

Dipsacaceae

Описание и отличителни особености на семейство Лугачкови

Тревисти растения, рядко полухрасти. Листата са срещуположно разположени, прости или перести. Цветовете са двуполови, неправилни, събрани в съцветие главичка. Съцветията са обхванати от обвивни листчета. Околоцветникът е двоен. Чашката е двойна. Венчето тръбовидно, с 5 или 4 дяла. Тичинките са 4. Яйчникът е долен. (Киряков, К. 1999. Систематика на растенията. Пловдив).

Латинското наименование на семейството се произнася "дипсакацее"

В България, като диворастящи са установени около 35 вида от 7 рода. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Лугачкови, включени в Българската флора онлайн

Звездоглавка - Cephalaria

Лугачка - Dipsacus

Самогризка - Scabiosa

Синьоглавче - Succisa

Червеноглавче - Knautia


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net