Начало > Речник > Закон за биологичното разнообразие

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Законът за биологичното разнообразие регламентира опазването на биологичното разнообразие в България, както на видово ниво, така и на ниво местообитания, а също регулира търговията с диви растения и животни съгласно международната конвенция CITES. Той отразява в нашето законодателство и нормите на Европейския съюз в областта на опазване на биологичното разнообразие.

Към закона има 8 приложения.

В Приложение № 1 са изброени природните местообитания, включени в Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, които са установени на територията на страната и подлежащи на опазване чрез включването им в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 (чл. 6, ал. 1, т. 1).

В Приложение № 2 са изброени видовете растения и животни включени в Директива 92/43/ЕИО, които се срещат на територията на страната. Местообитанията на тези видове подлежат на опазване чрез включването им в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 (чл. 6, ал. 1, т. 2).

Приложение № 2a включва видове, за опазването на чиито местообитания, се създават защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (чл. 35a).

В Приложение № 3 са изброени видовете животни и растения, защитени на територията на страната (чл. 37). Това е приложението от закона, което най-често се цитира в този сайт. Съгласно чл. 40 от закона, за растителните видове от Приложение № 3 се забранява "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

В Приложение № 4 са включени видове диви животни и растения, които са под режим на опазване и регулирано ползване (чл. 41, ал. 1).

В Приложение № 4а са включени видове, за които не се отнасят забраните на чл. 38, ал. 1, т. 7, когато тези екзпемпляри са придобити законно на територията на страна членка на Европейския съюз (чл. 41а).

В Приложение № 5 са изброени забранените уреди, методи и средства за улавяне и убиване на животни (чл. 44, ал. 1).

В Приложение № 6 са изброени видове птици, които са ловни видове (чл. 47, ал. 2).

Съгласно член 125 от ЗБР, унищожаването на видовете от Приложение № 3 на закона се наказва с глоба от 100 до 5000 лв. за физически лица и от 500 до 10000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.

Пълният текст на закона (версия актуална към 29 юли 2009) можете да видите, ако щракнете на долната връзка (файлът е с размер 1,878 МВ и може да отнеме повече време за зареждане в браузъра).

Закон за биологичното разнообразие

© 2006 - 2009 BGflora.net
ban