БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Бъз

Sambucus

Описание и отличителни особености на род Бъз

Многогодишни тревисти растения, листопадни храсти или дървета. Чашката е с 5 зъбчета. Венчето е 5 делно. Тичинките са 5. Яйчникът на плодника е полудолен. Плодът е месест, с 3 костилки. Листата са срещуположни, перести, Цветовете са бели или жълтобели, събрани в метличести съцветия [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София].

В България естествено разпространени са 4 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "самбукус".


Списък на видовете от род Бъз, включени в сайта

Бъзак, Тревист бъз - Sambucus ebulus

Червен бъз - Sambucus racemosa

Черен бъз - Sambucus nigraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net

banner