БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Червен бъз

Sambucus racemosa

Снимки на Червен бъз (Sambucus racemosa)

Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa Sambucus racemosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Червен бъз


Латинско име

Sambucus racemosa L. - чете се "самбу́кус рацемо́за"1. Видовото име racemosa означава "гроздовиден"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Червеният бъз е листопаден храст или ниско дърво, висок 1,5-4 m. Стъблото силно разклонено. Клонките с червеникавокафява сърцевина, най-често дъговидно извити. Кората на старите клонки напукана, кафеникава, с елиптични брадавичести лещанки; на младите гладка, зелена. Листата 10-25 cm дълги, нечифтоперести, с 3-7 листчета, с ръбеста, до 3 пъти по-къса от дължината на листа гола до разпръснато ресничеста дръжка; листчетата 4-12 cm дълги, 1,5-4 cm широки, яйцевидни, яйцевидно ланцетни или елиптични, в основата почти клиновидни, на върха най-често постепенно дълго заострени, остро назъбени, с насочени напред зъбци. Съцветието 2,5-6 cm в диаметър, връхна, гъста, яйцевидна метлица. Цветовете с дръжки, развиват се едновременно с листата. Чашката с 2-6 mm дълги, обикновено езичести, тъпи, по-рядко триъгълни, заострени, с реснички, понякога и с жлезисти власинки зъбчета. Венчето 4-5 mm в диаметър, след цъфтежа извито назад, рано опадващо; делчетата елиптични или продъгловато яйцевидни, на върха тъпи до остри, понякога с няколко зъбчета, зеленикавожълти до сивобелезникави. Тичинките по-къси от венечните дялове; прашниците са жълти. Плодът е 4-5 mm дълъг, закръглен, червен. Семената тясно обратно яйцевидни, с една широко заоблена и две тесни, плоски стени. Цъфти май-август3.


Местообитание

Гористи и скалисти места в планините; между 900 и 2500 метра надморска височина4.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Западна и Средна Стара планина, Знеполски район (Конявска планина), Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осоговска планина), Рила, Западна Средна гора, Западни и Средни Родопи5.


Общо разпространение

Европа (от Белгия и Северна Германия на юг до Пиринеите и Южна България), Кавказ, Сибир, Западна Азия и Северна Америка6.


Значение

Червеният бъз е хранително, декоративно, багрилно, лечебно, медоносно и маслодайно растение7.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Маркова, М. 1995. В: Флора на Република България. том Х. София.

4 Маркова, М. 1995. Пос. източнки.

5 Маркова, М. 1995. Пос. източнки.

6 Маркова, М. 1995. Пос. източнки.

7 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

Sambucus racemosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2022 BGflora.net