БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 (beta) в България

Какво е "природно местообитание"?

Съгласно определението в Закона за биологичното разнообразие природни местообитания "са естествени или близки до естествените сухоземни или акваториални области, характеризиращи се с характерни географски, абиотични и биотични особености, придаващи им специфичен облик". Освен термина "природно местообитание" често се използва и термина "хабитат".

В Приложение № 1 на Директива 92/43/ЕИО са изброени всички природни местообитания, които подлежат на опазване в държавите членки на Европейския съюз. Същата директива изисква всяка страна-член да определи кои от природните местообитания се срещат на нейната територия и да създаде защитени зони за опазването им. Именно тези зони, заедно със зоните за опазване на птиците, образуват общоевропейска мрежа от защитени зони наречена НАТУРА 2000.

На настоящата страница ще бъдат качвани природните местообитания предмет на опазване от мрежата НАТУРА 2000 в България. Списъка с тези природни местообитания е посочен в Приложение № 1 на българския Закон за биологичното разнообразие.

Описанието на природните местообитания е според следния източник: Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

По-долу следва списък с природните местообитания, групирани в основни типове.


Крайбрежни пясъчни и континентални дюни

2110 Зараждащи се подвижни дюни.

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни).

2130 *Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни).


Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци

4080 Субарктични храсталаци от Salix spp.

5210 Храсталаци с Juniperus spp.


Естествени и полуестествени тревни формации

62С0 *Понто-Сарматски степи.


Гори

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum.

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum.

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion).

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum.

9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове.

91AA *Източни гори от космат дъб.

91BA Мизийски гори от обикновена ела.

91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори.

91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори.

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea).

9530 *Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

9560 *Ендемични гори от Juniperus spp.Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2016 - 2023 BGflora.net