БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

9530 *Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

Характеристика на местообитанието

Ксерофитни и мезоксерофитни гори, доминирани от Pinus nigra ssp. pallasiana, срещащи се главно върху варовикови почви. Характерни са за ксеротермни местообитания до 1300 м н.в. На по-малка надморска височина в южните райони на България в състава им влизат видове като Juniperus oxycedrus, Genista rumelica и др.


Характерни растителни видове

Pinus nigra ssp. pallasiana, Pinus sylvestris, Abies alba, Fagus sylvatica, Dorycnium herbaceum, Ostrya carpinifolia, Carex humilis, Cephalnthera longifolia, Cephalnthera damasonium, Brachypodium pinnatum, Sesleria latifolia, Laser trilobum.


Разпространение в България

Основно в Пирин, Славянка, Родопите, Осогово и ограничено в Рила, Стара планина и Влахина планина.


Природни местообитания със сходни характеристики

9410, 9420, 9560, 95А0.


Съответствие с българските системи за класификация

По Бондев (1991) - 65-67, (21, 41).


Библиографска справка

Пенев и др. (1969); Бондев (1991).


Източник

Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2018 - 2022 BGflora.net