БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Воден габър

Ostrya carpinifolia

Снимки на Воден габър (Ostrya carpinifolia)

Ostrya carpinifolia Ostrya carpinifolia Ostrya carpinifolia Ostrya carpinifolia Ostrya carpinifolia Ostrya carpinifolia Ostrya carpinifolia Ostrya carpinifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Воден габър, Обикновен воден габър. За всички известни народни имена на растението - вижте най-долу на страницата.


Латинско име

Ostrya carpinifolia Scop. - чете се "остриа карпинифолиа".

Родовото име "Ostrya" идва от гръцката дума "ostrua", означаваща "костен", "като кост", което се отнася до твърдостта и здравината на дървесинана на Водния габър - сиреч дървото е твърдо като кост[1].

Видовото име "carpinifolia" - означава "габъролистен" - от латинското име на Габъра - Carpinus и folium - лист. Това име е дадено поради приликата на листата на Водния габър с тези на Обикновения габър (Carpinus betulus).

Scop. е съкратено име на учения описал растението за пръв път за науката. В случая това е италианският учен Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788). При произнасянето на латинското име на даден вид, името на учения, който го е описал, обикновено не се произнася.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Водният габър е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 91W0 "Мизийски букови гори", 9260 "Гори от Castanea sativa", 92C0 "Гори om Platanus orientalis" и 9530 "Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор"[2].


Описание и разпознаване

Водният габър е листопадно дърво високо до 20 m, по-рядко е храст. Кората отначало гладка, светлосива, по-късно с надлъжно и напречно напукан ритидом. Младите клонки малко или много влакнести. Пъпките остро конични, голи, покрити с многочислени, на върха тъпи люспи. Листата са яйцевидно продълговати до ланцетни, заострени, най-широки под средата си, в основата закръглени или слабо сърцевидни, 5—10 см дълги и 3—6 см широки, по ръба остро двойно напилени, с 11—17 двойки странични жилки, само отдолу по ъглите на жилките влакнести; листните дръжки 5—10 мм дълги, влакнести. Мъжките цветове без околоцветник, по един в пазвите на трапецовидни, зеленикави, на върха кафявочерни покривни люспи, без прицветници, събрани в презимуващи реси, до 12 см дълги и 5—7 мм в диаметър, обикновено в групи по 2—4, със зеленикави, на върха червеникаво обагрени покривни люспи. Женските цветове по 2 в пазвите на опадливи ланцетни покривни люспи, всеки цвят в продълговато яйцевидна, заострена плодна люспа, 10-—25 мм дълга и 6—14 мм широка, сламеножълта, с 10—18 надлъжни жилки, отчасти сплесната, в основата и на върха със снопче власинки. Яйчникът двугнезден, околоцветникът слабо развит, по края ситно назъбен. Орехчетата яйцевидни, заострени, слабо сплеснати отстрани, голи, светлокафяви, на върха си ресничести. Орехчетата са разположени в разраснали се мехурести плодни люспи събрани в шишарковидни съплодия. Цъфти април-май[3].


Местообитание

Водният габър формира както горски, така и храстови ценози предимно на варовикова, по-рядко на силикатна скална основа. Терените са предимно скалисти. Почвената покривка най-често е слабо развита, хумусно карбонатна от типа рендзини (Leptosols Rendzic). Местообитанията са установени предимно на стръмни склонове, предпочитани са тези със северно изложение и в дълбоки влажни дерета, обезпечени с висока влажност на въздуха и почвите. Значителна част от ценозите са първични, но на места има и появили се вторично[4].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (средна и западна), Средна гора (западна), Знеполски район, Западни гранични планини, Рила, Беласица, Славянка, Долината на Струма, Долината на Места, Родопи[5].

Карта, показваща разпространението на Водния габър по флористични райони (оцветените в сиво)[6]:

Ostrya carpinifolia


Общо разпространение

Европа, Кавказ, Югозападна Азия[7].


Значение

Водният габър има твърда, тежка дървесина, която се използва за изработване на дребни предмети. Кората съдържа дъбилни вещества и служи за щавене на кожи. Листата се използват като фураж. Подходящо е за парково дърво[8].


Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Бесно дърво; Дяволско дърво; Пиклив габър (с. Габровица, Пазарджишко); Черен габър (с. Ветрен дол, Црънча, Варвара - Пазарджишко); Църн габър (с. Габровица, Пазарджишко)[9].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Wikipedia: Hop Hornbeam.

[2] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[3] Китанов, Б. 1966. Флора на Н. Р. България, том ІІІ, София.

[4] Червена книга на Република България. Том 3. Природни местообитания. БАН & МОСВ. 2015.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[6] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[7] Китанов, 1966. Пос. източник.

[8] Китанов, 1966. Пос. източник.

[9] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.


Ostrya carpinifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2019 BGflora.net