БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

Характеристика на местообитанието

Букови гори, развиващи се на бедни (понякога ерозирали), кисели (във Врачанска планина и на карбонатни) сухи до свежи почви. Заемат както сенчести, така и слънчеви изложения. Преобладаващ дървесен вид е Fagus sylvatica (Бук). Често пъти на по-големи надморски височини букът образува смесени съобщества с Abies alba (Ела) и Picea abies (Смърч). Съотношението между бука, елата и смърча е променливо, като видовете имат най-често групово разположение. Като съпътстващи дървесни видове се срещат Sorbus aucuparia (Офика), Populus tremula (Трепетлика) и Pinus sylvestris (Бял бор).

Подтипове:

Типични ацидофилни букови гори – асоциация Luzulo-Fagetum. Ацидофилни букови гори върху сипеи и каменисти терени – групировка Geranium macrorrhizum-Fagus sylvatica. Отличават се с голямо участие на мъхове (Isothecium alopecuroides, Plagiomnium affine, Homalothecium lutescens, Polytrichum juniperinum, Brachythecium velutinum и др.) и мезофилни видове (Galium odoratum, Mycelis muralis, Cardamine bulbifera и др.).


Характерни растителни видове

Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula luzuloides, Polytrichum formosum, Lerchenfeldia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum, Poa nemoralis, Oxalis acetosella, Dicranum scoparium, Polytrichum juniperinum, Leucobryum glaucum.


Разпространение в България

Стара планина, Рила, Родопи, Беласица, Средна гора, Лозенска планина, Осогово, Врачанска планина.


Природни местообитания със сходни характеристики

9130, 9170, 91S0, 9410.


Библиографска справка

Пенев и др. (1969); Horvat et al. (1974); Michalik (1990); Бондев (1991); Гарелков, Стипцов (1995); Dzwonko, Loster (2000), Павлов, Димитров (2003); Tzonev et al. (2006).


Източник

Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2016 - 2019 BGflora.net