БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Трепетлика

Populus tremula

Снимки на Трепетлика (Populus tremula)

Populus tremula Populus tremula Populus tremula Populus tremula Populus tremula Populus tremula Populus tremula Populus tremula Populus tremula Populus tremula

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Трепетлика, Осика.

Името трепетлика произлиза от това, че листните ѝ дръжки са странично сплеснати и действат като крило, при което и при най-малък полъх на вятъра листата се завъртат странично по оста на дръжката, а после поради еластичността на дръжката се връщат отново в първоначалното си състояние, после пак се завъртат от вятъра и така от тези възвратни движения листата трептят, от там и името трепетлика. Това устройство на листата предпазва трепетликата от насекоми хранещи се с листата ѝ - при тези бързи движения на листата предизвикани от вятъра насекомите биват буквално изтърсвани от листата[1].


Латинско име

Populus tremula L. - чете се "популус тремула".

Видовото име tremula - означава треперещ, което има същия произход, както и българското име[2].

Съкращението "L." показва името на учения описал за пръв път за науката растението. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на научното име на растението, името на автора, който го е описал, обикновено не се чете[3].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Трепетликата е листопадно дърво със силно разклонена широка корона, до 25-30 m високо. Кората сивозеленикава, при младите стъбла гладка, при старите силно напукана. Листата на дългите клонки закръглени или триъгълно елиптични, неправилно тъпо назъбени, голи, 3-7 cm дълги и приблизително толкова широки. Ресите цилиндрични, увиснали, развиват се преди листата. Мъжките реси са до 15 cm дълги, силно мъхнати, с дланевидно изрязани канелено-кафяви, по ръба мъхнати прицветници. Цъфти през месеците април-май[4].


Местообитание

Край реки и в планински райони. Образува и самостоятелни съобщества на мястото на пожарища, ветровали и др.[5].


Разпространение в България

Трепетликата е установена в цялата страна докъм 1700 метра надморска височина[6].


Общо разпространение

Европа и Азия[7].


Значение

Дървесината на трепетликата се използва в хартиено-целулозната промишленост, за изработване на дребни предмети, кутии и др., за производство на кибритени клечки[8].


Вижте също

Дърветата в БългарияИзточници на информация

[1] К. Методиев.

[2] Dictionary of Botanical Epithets.

[3] К. Методиев.

[4] Велчев, В. 1966. Флора на Н. Р. България, том ІII, София.

[5] Велчев, В. 1966. пос. изт.

[6] Велчев, В. 1966. пос. изт.

[7] Велчев, В. 1966. пос. изт.

[8] Велчев, В. 1966. пос. изт.


Populus tremula in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2017 BGflora.net

banner