БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновено киселиче

Oxalis acetosella

Снимки на Обикновено киселиче (Oxalis acetosella)

Oxalis acetosella Oxalis acetosella Oxalis acetosella Oxalis acetosella Oxalis acetosella Oxalis acetosella

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновено киселиче, Заешки киселец[1].

За този вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Гърчки киселец (с. Габровица, Пазарджишко); Зайцов киселец; Зайчи киселец; Кисела детелина; Киселец; Киселица; Кисел щавел; Кисел щавлек; Киселяк; Кукувичи хляб; Кисълец (Ловеч); Овчи киселец; Турски киселец (Тетевенско); Щафил; Щавел; Щавил; Щавуняк; Кузу-куладжи (тур.); Козу-колаги (тур.)[2].


Латинско име

Oxalis acetosella L. - чете се "оксалис ацетозела".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренището тънко, пълзящо по повърхността на почвата, покрито с месести червеникави остатъци от приосновните листа; растения без надземни стъбла. Прилистници липсват. Листата са тройни, излизат направо от коренището, на 2-10 cm дълги, тънки, влакнести дръжки; листчетата 1.0-2.7 cm дълги и 1.5-3.0 cm широки, обратно сърцевидни, почти приседнали, по ръба и от двете страни рядко прилегнало влакнести. Цветовете са разположени единично. Цветните дръжки 2-10 cm дълги, рядко влакнести, превишаващи листата и излизащи направо от коренището. Прицветниците два, срещуположно разположени около и над средата на цветната дръжка, 2.5-3.0 mm дълги, ланцетни, тъпи, дълго прост влакнести. Чашелистчетата 4-5 mm дълги, 1.0-1.5 mm широки, 2-3 пъти по къси от венчелистчетата, продълговато ланцетни, затъпени, по ръба и понякога отдолу по средната жилка влакнести. Венчелистчетата са 5, 8-15 mm дълги, обратно яйцевидни, бели с розови или виолетови жилки, често в основата с жълто петно. Късните цветове без венчелистчета, клейстогамни. Тичинките със сраснали в основата дръжки, с продълговати прашници. Кутийката 3-4 дълга, яйцевидна или продълговато яйцевидна, гола. Семената 2-3 mm дълги, яйцевидни, светлокафяви, надлъжно наребрени. Цъфти април-август[3].

За различаването на вида от видовете от род Детелина - Trifolium вижте описанието на рода.


Местообитание

По влажни, сенчести, песъчливи и крайпоточни места[4].


Разпространение в България

Установени е в цялата страна, с изключение на Черноморското крайбрежие и Дунавска равнина, обикновено в горите от 400 докъм 2000 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Европа, Азия (без северните арктически зони), Северозападна Африка, Северна Америка[6].Източници на информация

[1] Петрова, А. 1979. В: Флора на НР България, том VІІ. София.

[2] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.

[3] Петрова, А. 1979. В: Флора на НР България, том VІІ. София.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Петрова, А. 1979. пос. съч.

[6] Петрова, А. 1979. пос. съч.


Oxalis acetosella in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2020 BGflora.net