БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Детелина

Trifolium

Описание и отличителни особености на род Детелина

Многогодишни, двугодишни или едногодишни тревисти растения. Листата са тройни, т. е. всеки лист се състои от три листчета; отделните листчета са с елиптична до овална форма. Листата върху стъблото са разположени последователно, горните често почти срещуположни, с добре развити ципести или тревисти прилистници сраснали с листната дръжка. Цветовете са събрани в сферични, яйцевидни или цилиндрични главички. Чашката с 5 зъбчета; венчето при узряване на плодовете обикновено не опадва, а остава закрепено за тях, но има и изключения. Плодът е боб, по-къс от чашката или равен на нея, прав, на върха с право или извито шипче [Стоянов Н. & Стефанов Б. 1948. Флора на България; Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Н.Р. България, том VІ].

Латинското наименование на рода се произнася "трифолиум", което значи "трилистен" - идващо от тройните листа характерни за рода.

Свети Патрик, просветителят на Ирландия, е обяснявал на ирландците догмата за Света Троица чрез лист от Детелина - както листът на Детелината се състои от три еднакви листчета, но същевременно е един лист, така и Света Троица е един Бог в три лица [К. Методиев].

Видовете от род Детелина са едни от най-добрите фуражни и медоносни растения, богати на белтъчини и витамини [Кожухаров, 1976], някои имат и висока декоративна стойност.

Родът на детелините е сред най-богатите на видове в България - установени са около 60 естествено разпространени вида. От тях 7 са включени в Приложение № 2А на Закона за биологичното разнообразие.

Често в България с името "детелина" погрешно се наричат и растенията от род Киселиче (Oxalis), които са от друго семейство.


Списък на видовете от род Детелина, включени в сайта

Веленовскиева детелина - Trifolium velenovskyi

Далматинска детелина - Trifolium dalmaticum

Междинна детелина - Trifolium medium

Панонска детелина - Trifolium pannonicum

Пурпурна детелина - Trifolium purpureum

Пълзяща детелина - Trifolium repensEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net

banner