БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Влакнеста детелина

Trifolium hirtum

Снимки на Влакнеста детелина (Trifolium hirtum)

Trifolium hirtum Trifolium hirtum Trifolium hirtum Trifolium hirtum Trifolium hirtum Trifolium hirtum Trifolium hirtum Trifolium hirtum Trifolium hirtum Trifolium hirtum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Влакнеста детелина, Космата детелина.


Латинско име

Trifolium hirtum All. - чете се "трифо́лиум хи́ртум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Влакнестата детелина е едногодишно тревисто растение, високо от 10 до 25 cm. Цветовете в главичките приседнали, без прицветници в основата си. Цветните главички топчести, 15-20 (25) мм дълги, рехави, приседнали или лъжевръхно разположени, обвити с едрите, яйцевидни до кръгли прилистници на присъцветните листа. Листчетата обратнояйцевидни или обратно-сърцевидни. Чашката с 20 жилки. Венчетата розови, по-дълги от чашката. Цъфти през април-юни2, 3.


Местообитание

Сухи припечни места в низините и долния планински пояс4.


Разпространение в България

В следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Предбалкан, Източна и Западна (източната част) Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осоговска планина), Струмска долина, Беласица, Славянка, Долината на р. Места, Пирин (Южен), Рила (Западна), Средна гора, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа; до 1000 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Естественото разпространение включва Южна Европа, Средиземноморие, Северна Африка, Югозападна Азия (Мала Азия)6, пренесена е и на други места.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, Издателство на БАН, София.

3 Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

4 Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, Издателство на БАН, София.

5 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

6 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.


Trifolium hirtum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net