БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Плевелна детелина

Trifolium arvense

Снимки на Плевелна детелина (Trifolium arvense)

Trifolium arvense Trifolium arvense Trifolium arvense

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Плевелна детелина.


Латинско име

Trifolium arvense L. - чете се "трифо́лиум арве́нзе"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Плевелната детелина е едногодишно тревисто растение. Стъблата единични или по много, възходящи или прави, 5-20 (30) см високи, прости или силно обикновено към основата разклонени. Листчетата (5) 10-15 (20) см дълги и 2-4 мм широки, тясно до линейно елиптични или линейно обратно ланцетни или най-вече долните тясно обратно яйцевидни, с 6-10 прави, неразклонени вилужно странични жилки, от двете страни гъсто меко полуразперено влакнести или почти голи, всички на равни, 0,5-1 мм дълги, влакнести дръжки. Главичките (8) 15-30 (40) мм дълги, яйцевидни, сферични или цилиндрично удължени. Цветовете приседнали, без прицветници, силно отклонени или перпендикулярни спрямо съцветната ос. Чашката (3,5) 5-7 (8) мм дълга; тръбицата звънеста, при боба слабо подута с 10 неясни жилки, повече или по-малко меко влакнеста до почти гола, гърлото с власинки; зъбците ѝ нишковидни или шиловидни, до 2-5 пъти по-дълги от тръбицата, разперено дълго или късо влакнести. Венчето бяло или розово, около 2 пъти по-късо от чашката, след прецъфтяване светлокафяво. Цъфти май-август2.


Местообитание

По сухи открити места и в редките гори, от низините до средния планински пояс, най-често като рудерално и плевелно3.


Разпространение в България

В цялата страна до 1300 м надм. височина4.


Общо разпространение

Европа (без крайния север), Средиземноморие, Западен Сибир, Кавказ, Югозападна Азия, Северна Африка. Пренесено в Източна и Централна Азия, Северна Америка5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Кожухаров, Ст. 1976. Във: Флора на Народна Република България, том VI, София.

3 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

4 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

5 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.


Trifolium arvense in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net