БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Далматинска детелина

Trifolium dalmaticum

Снимки на Далматинска детелина (Trifolium dalmaticum)

Trifolium dalmaticum Trifolium dalmaticum Trifolium dalmaticum Trifolium dalmaticum Trifolium dalmaticum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Далматинска детелина.


Латинско име

Trifolium dalmaticum Vis. - чете се "трифолиум далматикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение високо до 25 cm. Трите листчета на листата са 7-10 mm дълги, обратно яйцевидни, кожести, по целия ръб назъбени, на върха с късо осилче, с 10-15 вилужно разклонени, към върха силно дъговидно извити жилки. Цветните главички са 10-15 mm дълги. Цъфти през месеците май - юни[1].


Местообитание

Сухи припечни и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие (южно), Дунавска равнина, Предбалкан (западен), Стара Планина (западна), Софийски район, Знеполски район, Западни гранични планини, Долината на Струма, Беласица и Тракийска низина. От 0 до 800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Далматинската детелина е балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Н. Р. България, том VІ, София.

[2] Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Н. Р. България, том VІ, София.


Trifolium dalmaticum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net