БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийска детелина

Trifolium alpestre

Снимки на Алпийска детелина (Trifolium alpestre)

Trifolium alpestre Trifolium alpestre Trifolium alpestre Trifolium alpestre Trifolium alpestre Trifolium alpestre Trifolium alpestre

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийска детелина.


Латинско име

Trifolium alpestre L. - чете се "трифо́лиум алпе́стре".[1] Видовото име alpestre означава "алпийски".[2]


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийската детелина е многогодишно тревисто растение. Стъблата по няколко, 15-40 cm високи, изправени или възходящи, прости или слабо разклонени. Прилистниците едри, ланцетни или линейно ланцетни, към върха нишковидно източени, целокрайни, без ушички, кожести, сраснали от 2/3 до 3/4 от дължината си с листните дръжки, влакнести. Листата са съставени от 3 листчета (триделни). Отделните листчета са от 2 до 5 cm дълги и 6-12 mm широки, по форма са линейни до линейно елиптични, ланцетно елиптични или елипптично обратно яйцевидни, с целокраен ръб или едва назъбен, на върха затъпени, слабо вдлъбнати или късо заострени, с 5 до 20 основни жилки, които са силно вилужно разклонени и към ръба на листата са дъговидно извити и задебелени, влакнести или голи. Цветовете са събрани в съцветие главичка, дълги 3-5 cm дълги, яйцевидни или сферични, гъсти, многоцветни, единчни или по две на стъбло, от които едната е по-слабо развита. Чашката на цветовете 10-15 mm дълги с 18-20 различно дебели жилки, повече или по-малко влакнести. Венчето пурпурно, тъмночервено, розово или бяло, след прецъфтяване светлокафяво. Бобът яйцевиден, едносеменен, затворени в чашковата тръбица. Цъфти юни - юли.[3]


Местообитание

Расте по каменисти, сухи, тревисти и отворени храсталачни местообитания в предпланините и планините.[4]


Разпространение в България

В цялата страна между 600 и 2000 метра надморска височина.[5].


Общо разпространение

Централна, Източна и Южна Европа (на север до Дания), Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия), Сибир.[6]Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Кузманов, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, издателство на БАН, София.

[4] Кузманов, Ст. 1976. Пос. източник.

[5] Кузманов, Ст. 1976. Пос. източник.

[6] Кузманов, Ст. 1976. Пос. източник.


Trifolium alpestre in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net