БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мишелианова детелина

Trifolium michelianum

Снимки на Мишелианова детелина (Trifolium michelianum)

Trifolium michelianum Trifolium michelianum Trifolium michelianum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мишелианова детелина, Мишелова детелина, Гръклян.


Латинско име

Trifolium michelianum Savi - чете се "трифо́лиум михелиа́нум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мишелиановата детелина е едногодишно тревисто растение. Стъблата няколко или многобройни, (10) 20 — 50 (65) см високи, изправени или вьзходящи, дебели, силно надлъжно жилкувани или почти гладки, кухи или плътни, сочни или сухи, разклонени, често във възлите стеснени, голи. Прилистниците яйцевидно ланцетни до ланцетни, дълго нишковидно източени, при основата с ушички, бледозелени, ципести, c 3 — 4 вилужно разклонени зелени жилки, 2 — 4 пъти по-къси от листните дръжки. Долните листа на по-дълги, 10 — 20 см, нишковидни голи дръжки. Листчетата (6) 10 — 25 (30) мм дълги и (3) 6 — 12 (15) мм широки, обратно яйцевидни или широко елиптични, повече или по-малко кожести, почти по целия си ръб назъбени, на върха цели с късо осилче и 12 — 18 силно изпъкнали и вилужно разклонени странични жилки, голи, на равни 0,5 мм дълги дръжки, средното малко по-дълго или по-широко от страничните. Съцветните дръжки голи, твърди, по-дълги от присъцветните листа и 2 — 4 пъти по-дълги от главичките, изправени. Главичките 15 — 25 (30) мм в диаметър, сферични, рехави. Прицветниците ланцетни, шиловидно източени, ципести, наполовина или повече по-къси от цветните дръжки. Цветните дръжки голи, отначало равни на чашковата тръбица, при прецъфтяване 5 — 10 пъти по-дълги от нея, извити. Цветовете многобройни, 10 — 12 мм дълги, след прецъфтяване увиснали. Чашката около 5,0 мм дълга, гола, тръбицата светлозелена или сламеножълта, с 10 силно изпъкнали жилки, правилна, гърлото свободно, зъбците линейно шиловидни, почти равни помежду си, 3 — 4 пъти по-дълги от тръбицата или равни на нея, зеленикави, с l жилка, голи. Венчето розово, при прецъфтяване кафяво, 2 пъти по-дълго от чашката. Флагчето 1/3 — 1/4 по-дълго от крилцата и ладийката, удължено обратно яйцевидно, на върха късо заострено, силно изпъкнало жилкувано. Крилцата с удължено обратно яйцевидна петурка, по-дълга от нокътя, езичето 3 — 4 пъти по-късо от нокътя. Ладийката равна на крилцата, на върха затъпена, както и крилцата силно жилкувана; петурката елиптично обратно яйцевидна, по-дълга от нишковидния нокът. Бобът обратно яйцевиден, удължено обратно яйцевиден до почти кръгъл, двусеменен, по-къс от чашката, фино прилегнало влакнест. Цъфти април-май2.


Местообитание

По влажни ливади и край застояли води, в низините, предпланините и долния планински пояс3.


Разпространение в България

Западна и Източна Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Струмска долина, Рила, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Средни и Източни Родопи, до 1300 метра надморска височина4. Публикуваните тук снимки са от Западни Роподи5.


Общо разпространение

Централна и Южна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия (Мала Азия)6.Таксономични бележки

Среща се и под името (синонима) Trifolium balansae Boiss.[6]


Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Н. Р. България, том VІ, издателство на БАН. София.

3 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

4 Мишелова детелина - Атлас Фуражни бобови растения в България.

5 К. Методиев - наблюдение от 2018 г.

6 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.


Trifolium michelianum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net