БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Хибридна детелина

Trifolium hybridum

Снимки на Хибридна детелина (Trifolium hybridum)

Trifolium hybridum Trifolium hybridum Trifolium hybridum Trifolium hybridum Trifolium hybridum Trifolium hybridum Trifolium hybridum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Хибридна детелина.


Латинско име

Trifolium hybridum L. - чете се "трифо́лиум хибри́дум"1. Видовото име hybridum означава "хибридна"2. От тук е изведено и българското видово име.


Природозащитен статут и опазване

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Хибридната детелина е многогодишно тревисто растение.

Рехаво или плътно туфесто. Коренът в горната част вдървенял, разклонен.

Стъблата няколко до 12, по-рядко единични (5) 20-40 (60) см високи, възходящи, изправени, рядко лежащи, невкореняващи се във възлите, прости или малко разклонени, кухи или плътни, прилегнало влакнести или голи.

Прилистниците ланцетни или яйцевидно ланцетни до яйцевидни,при основата си без ушички, дълго нишковидно заострени, с 3-5 разклонени жилки, на 1/4 сраснали с дръжката, ципести или кожести, горните по-дълги от листните дръжки или равни на тях, долните 2-5 пъти по-къси.

Дръжките на долните листа нишковидни, 10-20 мм дълги, розетковидно разположени, много по-дълги от горните.

Листчетата (6,0) 10-20 (25,0) мм дълги и 6-10 (15) мм широки, с хартиена консистенция обратно яйцевидни, ромбични, елиптични, горните по ръба 2/3 късо назъбени, на върха вдлъбнати или по-рядко цели, с 18-30 неясни дъговидно извити и от средата вилужно разклонени жилки, на равни по дължината си дръжки, голи или повече или по-малко влакнести.

Съцветните дръжки 50-70 мм дълги, по-дълги от присъцветния лист, рядко равни на него.

Главичките 10-25 мм в диаметър, по 2-3, пазвено разположени, сферични. Прицветниците 1-2 мм, 2-3 пъти по-къси от цветната дръжка, ланцетни, ципести. Цветните дръжки късо влакнести, равни на чашката, при прецъфтяване дъговидно извити.

Цветовете 20-30, 5-8 мм дълги, при прецъфтяване увиснали.

Чашката бледожълта, гола, ципеста; чашковата тръбица с 5 ясни и 5 неясни жилки, почти правилна; гърлото свободно, зъбците с една жилка, шиловидни, по-дълги от тръбицата, двата долни малко до много по-дълги от останалите, разделени от широки затъпени синуси.

Венчето пурпурно или бяло отначало и розово впоследствие, при прецъфтяване кафяво, 2-2,5 пъти по-дълго отчашката. Флагчето обратно яйцевидно, на върха повече или по-малко заострено или тъпо, гладко, с 1/3 по-дълго от крилцата и ладийката. Крилцата по-дълги от ладийката с триъгълно елиптична петурка, на върха повече или по-малко заострена, равна на нокьтя, езичето 5-6 пъти по-късо от нокътя. Ладнйката на върха късо заострена, петурките по-къси от нокътя, езичето неразвито, както крилцата и флагчето ясно, но не и изпъкнало жилкуван.

Бобът 2-4-семенен, издаден над чашката, елиптичен, гол.

Цъфти май-септември3.


Местообитание

Влажни тревисти места и ливадите в низините, предпланините и планините4.


Разпространение в България

В цялата страна до 1800 м надм. височина5.


Общо разпространение

Европа, Кавказ, Югозападна Азия6:

Карта на общото разпространение на Хибридната детелина (в зелено - естественото разпространение, в лилаво - въведен от човека, в червено - изчезнал)7:

Trifolium hybridumВижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, Издателство на БАН, София.

4 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

5 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

6 Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.

7 Trifolium hybridum L.| Plants of the World Online | Kew Science.


Trifolium hybridum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2024 BGflora.net