БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мицелис

Mycelis muralis

Снимки на Мицелис (Mycelis muralis)

Mycelis muralis Mycelis muralis Mycelis muralis Mycelis muralis Mycelis muralis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мицелис, Стенна салата.


Латинско име

Mycelis muralis (L.) Dumort. - чете се "мицелис муралис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие - широко разпространен.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо от 0,3 до 1 m. Цветните кошнички са изправени и са съставени от 5 жълти езичести цветове. Основите на листата НЕ са низбягващи по стъблата (не продължават по стъблата във вид на зелени ивици, както е при видовете от род Салата - (Lactuca). Долните листа са с крилати дръжки, средните и горните са приседнали. Плодът е с хвърчилка с носче, което е поне два пъти по-късо от семенната част. Цъфти през месеците юни-август[1].


Местообитание

Влажни, сенчести места[2].


Разпространение в България

В цялата страна, между 800 и 1800 метра надморска височина[3].


Бележки

Мицелисът е характеризиращ тревист вид за следните горски природни местообитания, подлежащи на опазване в мрежата "НАТУРА 2000" (включени в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие): 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) и 91W0 Мизийски букови гори[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. (ред.) 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България.


Mycelis muralis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net

ban