БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бук

Fagus sylvatica

Снимки на Бук (Fagus sylvatica)

Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica Fagus sylvatica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бук, Обикновен бук.


Латинско име

Fagus sylvatica L. - чете се "фагус силватика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Букът е листопадно дърво високо до 30 m, рядко и по-високо. Кората е сива и гладка. Едногодишните клонки са светлокафеникави, повече или по-малко хоризонтално разперени, отначало с власинки, после оголяват. Пъпките вретеновидни, 1,5-2 cm дълги, светлокафяви, остри. Листата с влакнести, 5-10 (18) mm дълги дръжки. Листната петура елиптична или яйцевидно елиптична, обикновено най-широка в средата или малко под средата, широко заострена в основата и към върха, 4-12 cm дълга и 2,5-8 cm широка, обикновено с 5-9 (рядко до 12) двойки странични жилки, по края слабо вълновидна, понякога леко назъбена; отгоре тъмнозелена и лъскава, обикновено гола, по жилките влакнеста; отдолу по-светла, на младите листа с копринести власинки само по ръба и по жилките. Околоцветникът на мъжките цветове 2,5-5 mm дълъг, фуниевидно звънчевиден, с линейно до удължено яйцевидни дялове, по-края обикновено с власинки; тичинките 4-15, дълги 3-8 mm. Женските цветове по 2-4, обвити в обща обвивка (купула) на гъсто влакнеста до 2 cm, рядко по-дълга дръжка, разположена в пазвите на листата. Купулата около 2,5 cm, рядко до 3,5 cm дълга, отвън гъсто покрита с израстъци, разположени върху брадавчести надебелявания; долните израстъци по-дълги (около 10-13 mm дълги), тясно линейни, плоски, голи или по-гъсто окосмени в долния и горния си край, рядко повече или по-малко лопатовидно разширени на върха и понякога зелени; горните израстъци по-къси (3-7 mm дълги) шиловидни, гъсто окосмени. Плодът 1-1,6 cm дълъг, тристенен, остро ръбест, с тънки и тесни крилца. Цъфти май месец[1][2].


Местообитание

Главно в планините, където образува чисти букови гори или смесени с различни видове широколистни и иглолистни видове[3].


Разпространение в България

В цялата страна[4].


Общо разпространение

Европа (без крайните югозападни, северни и североизточни части)[5].

Карта показваща разпространението на Обикновения бук (в зелено е показано естественото разпространение)[6]:

Fagus sylvatica


Биологични и екологични особености

Свободно растящите дървета започват да плодоносят след 20-тата си година, а растящите сред другите дървета след 60 годишна възраст. Пълните семеносни години се редуват през три до пет години, но при неблагоприятни условия този период може да достигне девет до дванадесет години. Кълняемостта на семената е от 60 до 90%, но се запазва за кратко. В млада възраст (между 30 и 60 години) дава пънни издънки при отсичане на централното стъбло. Почти не образува коренови издънки. Растежът на височина при Обикновения бук през първите няколко десетилетия е бавен. Максималната си височина достига към 100-120 годишна възраст, след което продължава да нараства на дебелина. Пределната възраст, до която достига е около 300 години. Централният корен нараства много интензивно през първите няколко години, но впоследствие се разрастват силно и страничните корени, като така се образува мощна коренова система. Някои от повърхностните странични корени се насочват нагоре и разклоненията им се разполагат в почвената покривка[7].

Обикновеният бук е взискателен към почвените условия и изисква леки, проветриви, умерено влажни и богати почви. Той е един от най-сенкоиздържливите широколистни видове у нас. Студоустойчив е, но страда от късните пролетни студове. Кората на стъблото често прегаря от силното слънчево греене. Взискателен е към влажността на въздуха. Пониците са силно чувствителни към слани, слънчево греене и суша[8].


Значение

Обикновеният бук е ключов вид при формирането на редица природни местообитания. Също така той е един от най-важните и ценни в стопанско отношение дървесни видове.

Дървесината на Обикновения бук е червеникаво-бяла, без оцветено ядро. Годишните пръстени са различно широки и добре очертани. Сърцевидните лъчи се открояват ясно и образуват красива текстура след обработване. Често се наблюдава лъжливо червеникаво-кафяво ядро. Дървесината е твърда, тежка (720 kg/m3), слабо еластична, силно се изкривява и лесно се цепи. Притежава особени физико-механични свойства, които налагат предварителна обработка. Намира много широко приложение в строителството, мебелното производство, целулозно-хартиената промишленост и др. Плодовете съдържат мазнини, алкалоиди и други вещества, които се използват за различни цели[9].

Освен като източник на ценна дървесина, буковите гори имат неоценимо значение със своите вондорегулиращи, почвозащитни, противоерозионни, средообразуващи и други полезни свойства[10].Вижте също

Дърветата в България

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Бондев, Ив. 1966. Флора на Н. Р. България. Том ІІІ. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Бондев, Ив. 1966. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Бондев, Ив. 1966. Пос. източник.

[6] Houston Durrant, T., de Rigo, D., Caudullo, G., 2016. Fagus sylvatica and other beeches in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e012b90+.

[7] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[8] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[9] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[10] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

Fagus sylvatica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net