БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Широколистна гъжва

Sesleria latifolia

Снимки на Широколистна гъжва (Sesleria latifolia)

Sesleria latifolia Sesleria latifolia Sesleria latifolia Sesleria latifolia Sesleria latifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Широколистна гъжва.


Латинско име

Sesleria latifolia (Adamović) Degen - чете се "сесле́риа латифо́лиа"1. Видовото име latifolia означава "широколистен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Характеризиращ вид е за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитените зони от мрежата "НАТУРА 2000": 91CA "Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори", 9530 "*Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор" и 62A0 "Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества".


Описание и разпознаване

Широколистната гъжва е многогодишно тревисто растение, образуващо туфи. Стъблата изправени, до 50 см високи, почти до средата облистени. Листата плоски или завити, 4-5 мм широки, с 21-23 жилки, остри или заострени, гладки, с голи влагалища. Класовете 3-5,5 см дълги, до 12 мм дебели, не много гъсти, тъмновиолетови. Класчетата 3-, рядко 1- или 4-цветни, приседнали или на къси дръжчици. Плевите почти равни овално ланцетни, обикновено 5 мм дълги, със среден осил, 1-2 мм дълъг, и по-рядко с 4 странични осила. Плевиците около 5 мм дълги, на върха с 5 зъбчета, средният удължен в едва 2 мм дълъг осил. Плевите и плевиците късо и рядко четинести. Цъфти през месеците май - юни3.


Местообитание

По сухите каменисти и скални склонове4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до 1500 метра надморска височина5.


Общо разпространение

България, Гърция и Сърбия6 - балкански ендемит.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Хинкова, Цв. 1963. В: Флора на Народна Република България, том I, изд. на БАН, София.

4 Хинкова, Цв. 1963. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Valdés, B. & Scholz, H.; with contributions from Raab-Straube, E. von & Parolly, G. (2009): Poaceae (pro parte majore). Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (CC BY-SA 3.0).


Sesleria latifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net