БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Житни

Poaceae (Gramineae)

Описание и отличителни особености на семейство Житни

Едногодишни или многогодишни тревисти растения (при някои видове от подсем. Бамбукови (Bambusoideae) стъблата са вдървенели и могат да достигнат височина 40 m). Стъблото (сламка) е тънко, стройно, цилиндрично, с плътни възли и дълги кухи междувъзлия. При мнозинството житни, стъблата се разклоняват в основата (братят). При едни от видовете стъблата са многобройни, плътно разположени в сноп - образувайки плътни туфи, а при други са по-рехаво разположени, образувайки рехави туфи. Листата са прикрепени двустранно върху възлите на стъблото. Те имат добре развито (най-често отворено) влагалище, което обхваща стъблото. Петурата обикновено е тясна и с линейна форма. С малки изключения между листното влагалище и петурата има ципесто или влакнесто езиче. Цветовете при житните са двуполови, събрани в съцветие класче. Самите класчета са групирани в сложни съцветия - сложен клас, метлица или класовидна метлица. Класчетата могат да се състоят от няколко или един цвята, разположени на скъсена клонка. В основата на класчето има две кожести или ципести люспи - плеви. Над плевите следват цветовете. Всеки цвят се състои от две люспи - плевици, между които се разполагат другите части на цвета. Долната плевица е по-груба и често носи осил. Между плевиците на дръжки са разположени три тичинки и плодникът, който е с горен завръз и раздвоено пересто близалце. Плодът най-често е зърно. Опрашването на цветовете при житните е чрез вятъра - анемофилия.

Растенията от семейство житни определят облика на растителността на големи площи от територията на земята. Те доминират в съобщества като пампасите, степите, прериите, ливадите, пасищата, също така в долните етажи на много гори и други природни местообитания.

Към житните се отнасят едни от най-важните културни растения, чрез които се изхранва човека и домашните му животни. Такива са видовете от род пшеница (Triticum), обикновен ечемик (Hordeum vulgare), ръж (Secale cereale), посевeн овес (Avena sativa), царевица (Zea mays) и ориз (Oryza sativa)

В България естествено разпространени от семейството са около 100 рода с над 260 вида.

Защитени от Закона за биологичното разнообразие са 21 вида.

Латинското име Poaceae се произнася "поа́цее.


Списък на родовете от семейство Житни, включени в Българската флора онлайн

Балур - Sorghum

Белизма - Dichanthium

Бисерка - Melica

Бодливка - Echinaria

Вейник - Calamagrostis

Власатка - Festuca

Власица - Eragrostis

Горско просо - Milium

Гъжва - Sesleria

Ежова главица - Dactylis

Ечемик - Hordeum

Житняк - Agropyron

Картъл - Nardus

Кощрява - Setaria

Късокрак - Brachypodium

Леймус - Leymus

Ливадина - Poa

Лисича опашка - Alopecurus

Миризливка - Anthoxanthum

Овсига - Bromus

Песъчар - Ammophila

Пирей - Elymus

Пластица - Deschampsia

Полевица - Agrostis

Райграс - Lolium

Садина - Chrysopogon

Сеноклас - Cynosurus

Сълзица - Briza

Твърдокласица - Sclerochloa

Троскот - Cynodon

Тръстика - Phragmites

Тънкокрак - Koeleria


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2024 BGflora.net