БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Бисерка

Melica

Описание и отличителни особености на род Бисерка

Многогодишни растения със затворени влагалища. Съцветието рехава или сбита метлица. Класчетата с 2 до 5 цвята, отстрани малко сплескани. Най-горният цвят с класчетата превърнат в бухалковиден придатък или само тичинков. Плевите широки и тъпи, изпъкнали, с 3-5 жилки, ципести, по-къси от цветовете. Долната плевица в основата си кожеста, към върха ципеста, със 7-9 жилки. Плодът яйцевидно или елиптично лъскаво зърно, откъм гърба сплескано1. В България растат 6 вида2.


Списък на видовете от род Бисерка, включени в сайта

Увиснала бисерка - Melica nutansИзточници на информация

1 Хинкова, Цв. 1963. В: Флора на Народна Република България, том І, София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net