БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Класица

Alopecurus

Описание и отличителни особености на род Класица

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Съцветието сбито, цилиндрично или яйцевидно. Класчета едноцветни, продълговати, сплескани. Плевите почти еднакви, сраснали в основата си или до средата, рядко свободни, тъпи или заострени. Плевиците по-къси от плевите, долната ципеста, с осил, прикрепен върху гърба ѝ. Горната обикновено липсва. Тичинките 3. Семето продълговато, сплескано и опадва заедно с цялото класче [Пенев Ив. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София].

В България са разпространени 7 вида.


Списък на видовете от род Класица, включени в сайта

Полска класица - Alopecurus myosuroides

Равна класица - Alopecurus aequalis

Рилска класица - Alopecurus riloensisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net