БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Гъжва

Sesleria

Описание и отличителни особености на род Гъжва

Многогодишни туфести растения. Листата линейни, обикновено 2,8 мм широки и до 40 см дълги, плоски или сгънати, или тръбесто завити, четинести, с голи или покрити с четинки влагалища и къси езичета, обикновено по ръба с четинки. Съцветието клас или класовидна метлица, овално или цилиндрично, по-рядко кълбесто. Класчетата отстрани сплескани, обикновено двуцветни, по-рядко с 3-4 цвята, приседнали или на къси дръжчици. Плевите ланцетни или овални, с 5 жилки, на върха с 1-5 заострени или продължени в осил зъбчета, голи или с четинки. Плевиците ланцетни, с 2 жилки и 2 кила, на върха с 2 зъбчета, обикновено с осили. Близалцата дълги, с перести власинки1.

В България, според различните източници, се срещат между 5 и 15 вида.


Списък на видовете от род Гъжва, включени в сайта

Широколистна гъжва - Sesleria latifoliaИзточници на информация

1 Хинкова, Цв. 1963. В: Флора на Народна Република България, том I, изд. на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net