БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пластица

Deschampsia

Описание и отличителни особености на род Пластица

Многогодишни тревисти растения. Съцветието разперена метлица. Класчетата с 2-3 цвята, над които стърчи покритото с власинки продължение на оста на класчето. Плевите ципести, неравни помежду си. Долната плевица в основата си с власинки. Зърното вретеновидно, без бразди, свободно1.

В България естествено разпространен е един вид.


Списък на видовете от род Пластица, включени в сайта

Туфеста пластица - Deschampsia caespitosaИзточници на информация

1 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 - 2023 BGflora.net