БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кощрява

Setaria

Описание и отличителни особености на род Кощрява

Едногодишни тревисти растения. Съцветието плътна цилиндрична или слабо разперена класовидна метлица. Плевите три на брой. Класчетата в основата обкръжени с дълги власинки или четинки, по-дълги от самите класчета1.

В България от рода растат 4 вида2.


Списък на видовете от род Кощрява, включени в сайта

Дребна кощрява - Setaria pumilaИзточници на информация

1 Георгиев, Т. В: Флора на Н. Р. България, том І, БАН.

2 Георгиев, Т. 1963. Пос. източник.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net