БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Власатка

Festuca

Описание и отличителни особености на род Власатка

Многогодишни тревисти растения, образуващи най-често туфи. Съцветието рехава метлица с повече или по-малко извита ос или гроздовидно. Класчетата с дръжки, често насочени на една страна, в основата с две неравни плеви. Долната плева по-къса и по-тясна, с 1 жилка, горната с 3 жилки. Цветовете от два до много, двуполови. Долните плевици удължени или ланцетни, на гърба закръглени или само към върха лодковидни, заострени, с 5 жилки, без осил или източени в осил, горната плевица ланцетна, в повечето случаи двузъбчеста с два грапави или ресничести гръбни ръба [Вълев Ст. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София].

В България са установени 25 вида.


Списък на видовете от род Власатка, включени в сайта

Горска власатка - Festuca drymeja

Разнолистна власатка - Festuca heterophyllaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net