БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

Характеристика на местообитанието

Подвижни дюни с растителни съобщества от съюза Elymion gigantei, формиращи верига по посока на морето или система от дюнни вериги по крайбрежието. Срещат се предимно по Северното Черноморско крайбрежие, където процесите на стабилизация на дюните са възпрепятствани от тежката зима с бури и силни ветрове.


Характерни растителни видове

Ammophila arenaria subsp. arundinacea, Leymus racemosus subsp. sabulosus, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Euphorbia seguierana, Medicago marina, Medicago falcata subsp. tenderiensis, Silene thymifolia, Stachys maritima, Corispermum nitidum, Centaurea arenaria, Festuca vaginata, Peucedanum obtusifolium (Peucedanum arenarium).


Разпространение в България

Фрагментарно по цялото Черноморско крайбрежие, по-големи площи заемат по северното – дюните при Шабла, Крапец, Дуранкулак.


Съответствие с българските системи за класификация

По Бондев (1991) – 147.


Библиографска справка

Vicherek (1971); Бондев, Велчев (1982); Бондев (1991); Tzonev et al. (2005).


Източник

Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2016 - 2021 BGflora.net