БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Козя брада

Tragopogon

Описание и отличителни особености на род Козя брада

Двугодишни или едногодишни тревисти растения с линейни или ланцетни целокрайни листа. Кошничките едри, обикновено единични, разположени по върховете на разклоненото стъбло. Обвивката съставена от един ред листчета, които в основата си са отчасти сраснали помежду си. Цветовете обикновено жълти или розови, по-рядко червени. Плодовете дълги, с по-къса или по-дълга човка. Хвърчилката на плодовете съставена от един ред перести четинки, които при основата си са сраснали помежду си1. В България растат 7 вида2.


Списък на видовете от род Козя брада, включени в сайта

Балканска козя брада - Tragopogon balcanicus

Съмнителна козя брада - Tragopogon dubiusИзточници на информация

1 Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 - 2023 BGflora.net