БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Гнездовка

Neottia

Описание и отличителни особености на род Гнездовка

Сапрофитни безхлорофилни растения.

В България е разпространен 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "неотиа".

Списък на видовете от род Гнездовка, включени в сайта

Истинска гнездовка - Neottia nidus-avisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net