БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Коленчица

Spergularia

Описание и отличителни особености на род Коленчица

Едногодишни, двегодишни или многогодишни тревисти растения. Листата са линейни. Прилистниците сраснали. Чашелистчетата зелени, свободни, с ципест ръб. Стълбчетата на плодника са 3 на брой, рядко 5.

В България естествено разпространени са 3 вида.


Списък на видовете от род Коленчица, включени в сайта

Крилатосеменна коленчица - Spergularia mediaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020