БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Свиларка

Lychnis

Описание и отличителни особености на род Свиларка

Многогодишни тревисти растения с ланцетни или линейни листа. Цветовете двуполови, разположени в дихазни съцветия. Чашката тревиста, зелена или червеникава, с 10 жилки, след прецъфтяването не се подува. Петурата на венчелистчетата цяла или 2 4-делна, в основата стеснена в нокът. Тичинките 10. Плодникът от 5 плодолиста с горен едногнезден яйчник, рядко с 3 или 6 близалца, разположени срещу венчелистчетата. Плодът едногнездна кутийка, отваряща се на върха си с извити навън 5 зъбчета. Семената много, бъбрековидни, покрити със ситни брадавички1.

В България естествено разпространени са 2 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "ли́хнис".


Списък на видовете от род Свиларка, включени в сайта

Румянка - Lychnis flos-cuculi

Свиларка - Lychnis coronariaИзточници на информация

1 Стоянов, Н. 1966. В: Флора на Народна Република България, том III, издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 - 2022 BGflora.net