БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Мъжка папрат

Dryopteris

Описание и отличителни особености на род Мъжка папрат

Многогодишни тревисти папрати. Индузият е бъбрековиден, прикрепен откъм врязаната си част. Листата са светлозелени, не са кожести [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.].

В България естествено разпространени са 4 вида.


Списък на видовете от род Мъжка папрат, включени в сайта

Мъжка папрат - Dryopteris filix-masEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net