БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Залист

Ruscus

Описание и отличителни особености на род Залист

Двудомни полухрастчета с пълзящи коренища и изправени стъбла. Крайните клонки превърнати в неопадващи, зелени, кожести и приседнали филокладии (листовидни клонки). Листата дребни, триъгълно шиловидни, ципести. Цветовете еднополови. Разположени са на средната жилка в пазвите на прицветни листчета върху горната или долната повърхност на филокладиите. Околоцветникът шестделен, с разперени дялове, от които вътрешните по-тесни от външните. Мъжките цветове с по 3 тичинки, сраснали с дръжките си. Женските цветове се състоят от един плодник с къса дръжка, тригнезден яйчник и късо стълбче с главесто близълце. Плодникът обкръжен от тръбица, образувана от срастването на стерилни тичинки. Всяко гнездо на яйчника съдържа по две семепъпки. Плодът месест, ягодовиден. При узряване става червен [Вълев, Ст. 1964. Флора на Н Р България, том II, София].

В България естествено разпространени са два вида.

Латинското наименование на рода се произнася "рускус".


Списък на видовете от род Залист, включени в сайта

Бодлив залист - Ruscus aculeatusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2020 BGflora.net