БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Кремови

Liliaceae

Описание и отличителни особености на семейство Кремови

Многогодишни тревисти растения с коренище, луковица или грудголуковица, по-рядко полухрсти или лиани. Листата са разположени последователно при основата на стъблото или върху стъблото; по форма са линейни, ланцетни или елипсовидни с успоредно или дъговидно жилкуване. Цветовете с правилен шест делен околоцветник (състои се от 6 листчета) и с шест тичинки разположени в два кръга. Плодникът е от 3 сраснали плодолиста с горен яйчник (завръз). Плодът е кутийка или ягода1.

Повечето от видовете в семейството са с едри и красиви цветове.

Латинското име на семейството се произнася лилиа́цее2.

Семейство Кремови се разделя на много подсемейства, които някои автори разглеждат като отделни семейства.

В България естествено разпространени са около 80 вида от 20 рода. 32 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Кремови, включени в Българската флора онлайн

Бърдун - Asphodelus

Ведрица - Fritillaria

Вечерник - Anthericum

Вранско око - Paris

Гарвански лук - Ornithogalum

Див зюмбюл - Hyacinthella

Зайча сянка - Asparagus

Зайче грозде - Asphodeline

Залист - Ruscus

Крем - Lilium

Кукувиче грозде - Muscari

Лале - Tulipa

Лук - Allium

Мерендера - Merendera

Момкова сълза - Polygonatum

Мразовец - Colchicum

Пачи крак - Gagea

Самодивско цвете - Erythronium

Синчец - Scilla

Чемерика - Veratrum


Източници на информация

1 Божилова, Е., Й. Коева, С. Тонков. 1999. Систематика на растенията, СУ "Св. Климент Охридски", Pensoft, София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2022 BGflora.net