БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Чемерика

Veratrum

Описание и отличителни особености на род Чемерика

Едри тревисти растения, с коренища, с прави облистени стъбла. Листата последователно разположени, с елиптична или елиптично-ланцетна форма. Цветовете имат венчевиден околоцветник, разделен до основата си на шест дяла, оставащи и при плода. Тичинките 6, прикрепени с дръжките си в основата на околоцветните дялове. Плодникът с три отклоняващи се встрани стълбчета (Вълев, Ст. 1964. Флора на НРБългария, том ІІ).

В България се установени два вида от род Чемерика.


Списък на видовете от род Чемерика, включени в сайта

Бяла чемерика - Veratrum lobelianumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net