БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лук

Allium

Описание и отличителни особености на род Лук

Многогодишни тревисти растения с луковица. Съдържат силно ароматни химически съединения - алилдисулфиди, придаващи им характерна миризма. Околоцветникът шест листен. Тичинките също шест, прикрепени при основата на околоцветника; тичинковите дръжки към основата си обикновено разширени и често отстрани с по едно зъбче. Стълбчето нишковидно, с малко триделно близалце. Цветовете са събрани в съцветия сенници, които преди разцъфтяването са обхванати от обвивка (спата), която често се запазва и след разцъфтяването им. Плодът тригнездна кутийка, с малъко на брой, черни, ръбести семена [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София; Киряков, И. 1999. Систематика на растенията, Пловдив].

Няколко вида от рода се използват широко като хранителни растения: Лук (Кромид лук) (Allium cepa), Чесън (Allium sativum), Праз (Allium porum) и др.

В България естествено разпространени са около 40 вида.

Някои автори обособяват род Лук в самостоятелно семейство Лукови (Alliaceae).


Списък на видовете от род Лук, включени в сайта

Белезникав лук - Allium albidum

Жълт лук - Allium flavum

Капков лук - Allium guttatum

Кирилов лук - Allium cyrilli

Красив лук - Allium cirrhosum

Кръглоглав лук - Allium sphaerocephalon

Левурда - Allium ursinum

Лозов лук - Allium ampeloprasum

Метличест лук - Allium paniculatum

Мускатов лук - Allium moschatum

Победен лук - Allium victorialis

Рокамбол - Allium scorodoprasum

Сибирски лук - Allium schoenoprasum

Чернотичинков лук - Allium melanantherumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net