БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пачи крак (Жълт гарванов лук)

Gagea

Описание и отличителни особености на род Пачи крак

Дребни луковични растения, обикновено с 1 или 2 добре развити приосновни листа и с 2 други, разположени в основата на съцветието, което обикновено е щитовидно. Листчетата на околоцветника са 6, отвътре жълти и лъскави, отвън жълтеникави, с широка, зелена ивица, в основата с медоносна трапчинка. Тичинките са с шиловидни дръжки, прикрепени към основата на околоцветните листчета [Хинкова, Цв. 1964. В: Флора на Народна Република България, том ІІ, София].

В България естествено разпространени са 14 вида [Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България, БФБ].

Латинското наименование на рода се произнася "гагеа".


Списък на видовете от род Пачи крак, включени в сайта

Дребен пачи крак - Gagea pusilla

Тръбест пачи крак - Gagea fistulosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2019 BGflora.net