БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кукувиче грозде

Muscari

Описание и отличителни особености на род Кукувиче грозде

Многогодишни тревисти растения с луковица. Стъблото безлистно. Съцветието грозд. Горните цветове са безплодни и често формата им е различна от тази на долните. Околоцветникът образуван от сраснали околоцветни листчета, кълбест или бъчвовиден, на стеснения си горен край с 6 зъбчета, след опрашване изсъхващ и опадващ. Тичинките са прикрепени към средата на околоцветната тръбица. Стълбчето дълго колкото околоцветникът, нишковидно, със слабо наделено 3-делно близълце. Кутийката остро-тристенна; гнездата й съдържат по 2 кръгли семена [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

Латинското наименование на рода се произнася "мускари".

В България естествено разпространени са 5 вида.


Списък на видовете от род Кукувиче грозде, включени в сайта

Качулесто кукувиче грозде - Muscari comosum

Пренебрегнато кукувиче грозде - Muscari neglectum

Тесноцветно кукувиче грозде - Muscari tenuiflorumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2020 BGflora.net