БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Крупина

Crupina

Описание и отличителни особености на род Крупина

Едногодишни тревисти растения. Кошничките средно-големи. Обвивката на кошничката съставена от керемидообразно наредени листчета. Цветното легло покрито с четинки. Крайните цветове безплодни, с 3-4 разделно венче; вътрешните двуполови, с 5-делно венче и влакнеста тръбичка. Прашниците при основата си стреловидни. Плодовете с двойна хвърчилка; външната редица образувана от къси назъбени власинки, вътрешните от корави люспици[1].

В България естествено разпространени са 2 вида[2].


Списък на видовете от род Крупина, включени в сайта

Обикновена крупина - Crupina vulgarisИзточници на информация

[1] Стоянов. Н & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[2] Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев. 2006. Конспект на висшата флора на България. Българска фондация Биоразнообразие. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net