БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Парентуцелия

Parentucellia

Описание и отличителни особености на род Парентуцелия

Полупаразитни едногодишни тревисти растения. Стъблата изправени, кръгли, прости или от основата повече или по-малко разклонени, покрити с прости и жлезисти власинки, обикновено лепкави. Листата срещуположни, приседнали, яйцевидни или продълговати до почти линейни, едро назъбени, напилени или докъм средата дланевидно изрязани, по двете повърхности просто и жлезисто влакнести. Цветовете единични, на къси дръжки, рядко почти приседнали, в пазвите на връхните листа, образуващи връхно класовидно, в основата прекъснато, на върха сбито съцветие. Прицветните листа подобни на стъбловите, по-дълги от чашката, обикновено дланевидно изрязани, най-горните почти целокрайни. Чашката тръбеста или тясно звънеста, между жилките ципеста, с 4 линейни или ланцетни, по-къси до по-дълги от тръбицата зъбци. Венчето двуустно, пурпурно или жълто, по-рядко синьо-виолетово, розово или бяло, по-дълго от чашката; тръбицата обикновено цилиндрична; горната устна шлемовидна, по-къса от долната, с неизвит навън ръб, цяла или плитко 2-делна; долната с 3 закръглени на върха, целокрайни, почти еднакви дяла. Тичинките 4, двусилни, разположени под горната устна; дръжките плоски, късо просто влакнести, рядко голи; прашниците двугнездни, в основата дълго заострени, голи или гъсто, късо влакнести. Стълбчето включено в тръбицата, по-рядко малко по-дълго, нишковидно, просто разперено и изправено влакнесто; близалцето 2-делно, заоблено. Плодът продълговата или ланцетна, ясно странично сплесната, гола или влакнеста, двугнездна кутийка. Семената многобройни, обикновено елипсовидни, светлокафяви, гладки, ситно мрежесто набраздени или с дребни брадавички. Насекомоопрашвани растения; размножават се със семена1.

В България е установен един вид.


Списък на видовете от род Парентуцелия, включени в сайта

Парентуцелия - Parentucellia latifoliaИзточници на информация

1 Андреев, Н. 1995. Във: Флора на Народна Република България, том Х, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net