БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Динка

Sanguisorba

Описание и отличителни особености на род Динка

Многогодишни тревисти растения. Венчелистчета липсват. Чашелистчетата 4. Тичинките 4 или повече, прикрепени към месестия ръб на цветното легло. Плодниците 1-3. Плодовете затворени във втвърдяваща се четиристенна чашечна тръбица [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София].

В България естествено разпространени са 2 вида.

Списък на видовете от род Динка, включени в сайта

Дребна динка - Sanguisorba minor

Лечебна динка - Sanguisorba officinalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net