БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Секирче

Lathyrus

Описание и отличителни особености на род Секирче

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата сложни, чифтоперести, дръжката им завършва с осил или мустаче. Венчето на цветовете по-дълго от чашката. Прилистниците по-къси от 4 cm. Тръбицата образувана от тичинките право отрязана (при близкия род Глушина (Vicia) тръбицата е скосено отрязана). Стълбчето с власинки от горната страна. Стъблото често крилато.

В България са установени около 30 вида.


Списък на видовете от род Секирче, включени в сайта

Алпийско секирче - Lathyrus alpestris

Горско секирче - Lathyrus sylvestris

Дланелистно секирче - Lathyrus digitatus

Ливадно секирче - Lathyrus pratensis

Нахутовидно секирче - Lathyrus cicera

Панчичево секирче - Lathyrus pancicii

Плевелно секирче - Lathyrus sphaericus

Рехавоцветно секирче - Lathyrus laxiflorus

Синьо секирче - Lathyrus venetus

Скално секирче - Lathyrus saxatilis

Черно секирче - Lathyrus nigerEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net