БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Скално секирче

Lathyrus saxatilis

Снимки на Скално секирче (Lathyrus saxatilis)

Lathyrus saxatilis Lathyrus saxatilis Lathyrus saxatilis Lathyrus saxatilis Lathyrus saxatilis Lathyrus saxatilis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Скално секирче.


Латинско име

Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis. - чете се "латирус саксатилис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е включен в Приложение № 2а на Закона за биологичното разнообразие - вид за опазването на чийто местообитания се обявяват защитени територии.

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "критично застрашен" (Critically Endangered)[1].

В Червена книга на Република България видът е също с категория "критично застрашен", при възприети в тази книга следните категории на застрашеност: изчезнал, регионално изчезнал, критично застрашен, застрашен и уязвим. В същият източник за състоянието на популациите е оценено, че "Популациите са фрагментирани и представени с малочислени индивиди". Като заплахи за вида е посочено: "Различни видове стопанска дейност в местообитанията, прекомерна паша и утъпкване, залесяване, разораване и други". Като необходими мерки за защита се препоръчва: "Събиране на семена и съхраняването им в Националната семенна генбанка в гр. Садово"[2].

Расте в границите на защитена местност "Огняновско-Синитевси рид", община Пазарджик[3].


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Високо 10-40 cm. Стъблото без крила. Листата чифтоперести, на върха на дръжката завършват с осилче, без мустачета, листчетата с перести жилки. Прилистниците 2-3 mm дълги. Цветовете единично разположени. Венчелистчетата на цветовете са дълги 4-6 mm. Бобът дълъг 2-2,5 cm. Останалите белези на видът следват общия план на строеж на род Секирче. Цъфти март-май[4].


Местообитание

Каменисти и скалисти, варовити места[5].


Разпространение в България

Долината на р. Места (Стъргач пл., над с. Илинден, Гоцеделчевско), Тракийска низина (Бесапарски ридове), в ксеротермния дъбов пояс; на 200–500 m н. в.[6].


Общо разпространение

Средиземноморие, Крим[7].Вижте още

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[2] Стефан Станев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Стефан Станев. 2015. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[6] Стефан Станев. 2015. Пос. източник.

[7] Стефан Станев. 2015. Пос. източник.


Lathyrus saxatilis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net