БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Панчичево секирче

Lathyrus pancicii

Снимки на Панчичево секирче (Lathyrus pancicii)

Lathyrus pancicii Lathyrus pancicii Lathyrus pancicii Lathyrus pancicii Lathyrus pancicii Lathyrus pancicii Lathyrus pancicii Lathyrus pancicii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Панчичево секирче.


Латинско име

Lathyrus pancicii (Jurisic) Adamovic - чете се "латирус панчичии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен в приложение № 3 на закона[1].

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като изчезнал[2].

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "критично застрашен" (Critically Endangered) - последната категория преди "изчезнал"[3].

В Червена книга на Република България (2015 година), в която видът е също с категория "критично застрашен", е посочено "Известни са две популации, с площ под 1.5 km², с мозаечна структура, като видът формира няколко петна с обща площ около 1 ha и численост около 250 екземпляра"[4]. В същия източник, като заплаха за вида, е записано:

"Ограниченото разпространение и малочислените популации. Промяната в режима на стопанисване на териториите. В миналото – пашата. Възможни са и други отрицателно действащи фактори, които не са известни."

За опазване на находището на вида със заповед на министъра на околната среда и водите през 2013 година е създадена защитена местност "Лялинци"[5].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, с тънки коренища. Стъблата единични или по няколко, 30–90 cm високи, неразклонени, късовлакнести. Листата чифтоперести, 8–12 cm дълги, с 3–5 двойки листчета. Листчетата линейно-ланцетни, 4–7 cm дълги, 5–8 mm широки, гъсто късо сивкаво-влакнести. Съцветия с 8–20 цвята, дръжките на съцветията по-дълги от присъцветния лист. Цветовете бледожълти, 15–20 mm дълги. Бобът 5–7 cm дълъг, влакнест. Цъфти юли, плодоноси август. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена[6].


Местообитание

Среща се по открити, слънчеви, варовити каменисти склонове. Елемент на тревни съобщества, доминирани от Sesleria latifolia и с участието на значително разнообразие от видове, включително ниски храсти, често в съседство с остатъчни горички[7].


Разпространение в България

Знеполски район (Любаш пл. и Стража пл.); на 1000–1200 m н. в. Има стари литературни данни от района на Стара планина (Зап. – с. Курило)[8].


Общо разпространение

Балкански полуостров – локално в Североизточна Сърбия (изчезнал!) и Западна България[9].


Благодарности

Публикуваните тук снимки са направени благодарение на проект: "Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела "растителни микрорезервати" - LIFE08/NAT/BG/279 осъществяван от Института по ботаника (понастоящем към Института по биоразнообразие) и Министерство на околната среда и водите.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Червена книга на НР България, том 1. Растения. Издателство на БАН.

[3] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[4] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[5] Регистър на защитените територии и защитените зони в България: защитена местност "Лялинци".

[6] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[7] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Пос. източник.

[8] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Пос. източник.

[9] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Пос. източник.

Lathyrus pancicii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net